Excursion to Milazzo, Tindari and Marinello

Marinello Nature Reserve, Milazzo, Tindari,
g m